Prof. dr. sc. Mile Boras

dobitnik Prvomajske (Rektorove) nagrade Sveučilišta u Zagrebu 1949. godine

Arhivski izvori: Sveučilište u Zagrebu. Studentske nagrade 1949. – 1963.

Vlasnik zapisa: Sveučilište u Zagrebu

Autori priče: Jagoda Goljački i Hrvoje Mandić, Arhiv Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu svake godine dodjeljuje Rektorovu nagradu za najbolje studentske znanstvene radove i umjetnička ostvarenja. Dokumentacijska serija „Studentske nagrade 1949. – 1963.“ koja se čuva u Arhivu Sveučilišta u Zagrebu sastoji se od jedne mape koja sadrži dvije cjeline: „Prvomajska nagrada za najbolje pismene radove studenata“ i „Novčane nagrade za odlične studente“. U mapi se nalaze materijali s godišnjih sjednica pojedinih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na kojima su se donosili prijedlozi za najbolje studentske radove povodom Prvog maja, sačuvani pisani radovi nagrađenih studenata, izvješća fakultetskih vijeća za ocjenu studentskih radova i novčane nagrade odličnih studenata.

Pravilnik o podjeljivanju novčanih nagrada studentima za najbolje izrađene pismene radove (NN 3/1947:1), koje se dodjeljuju svake akademske godine Prvog maja na Sveučilištu u Zagrebu je donesen prvi puta 1947. Dvije godine kasnije objavljen je novi pravilnik o podjeljivanju prvomajskih nagrada (NN 19/1949:1). Sustav podjeljivanja nagrada je ustrojen na način da se studenti krajem svake akademske godine prijavljuju na natječaj koji se raspisuje za narednu akademsku godinu. Naslove natječajnih radova određuju vijeća pojedinih fakulteta, uzimajući prvenstveno u obzir teme koje se odnose na obnovu i izgradnju NRH te razrađivanje Petogodišnjeg plana, a raspisani natječaj i teme određene za pojedinu sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu određuje dekan sastavnice. „Osim radova izrađenih na temelju raspisanog natječaja mogu se nagrađivati i takvi pismeni radovi, koje studenti izrade u toku školske godine u vezi sa svojom strukom, kao i radovi izrađeni o slobodno izabranim temama, ako kvaliteta takvih radova zaslužuje da njihovi autori budu nagrađeni novčanom nagradom. Utvrđeni rok predavanja studentskih radova je do 15. ožujka svake akademske godine dekanatima pojedinih fakulteta.“ U daljnjem postupku dekan izvješćuje fakultetsko vijeće o predanim radovima, a ono izabire referente koji će ocijeniti predane radove i dati o njima mišljenje fakultetskom vijeću. Svako vijeće sveučilišnom Senatu najkasnije do 10. travnja dostavlja prijedloge radova za nagrade, tj. predaje ih rektoratu Sveučilišta. Nagrade podjeljuje sveučilišni Senat u suglasnosti s Komitetom za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole NRH.

Rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Marko Kostrenčić raspisao je 10. siječnja 1949. natječaj po novom Pravilniku za podjeljivanje nagrada studentima za najbolje pismene radove i dopis uputio svim dekanatima fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Natječajne radove je trebalo do 15. rujna predati na adresu sastavnica, a odlukom Rektora od 17. prosinca 1949. podijeljeno je 15 novčanih nagrada za najbolje radove u iznosu od 1.500 dinara. Nagrade je dobilo troje studenata Filozofskog fakulteta, troje Pravnog fakulteta, pet studenata Medicinskog fakulteta, po jedan student Tehničkog i Farmaceutskog fakulteta i dva studenta Ekonomskog fakulteta. Jedan od dobitnika prvomajske nagrade na Pravnom fakultetu za rad „Državno-monopolni kapitalizam“ je bio student Mile Boras. Ovaj hrvatski pravnik diplomirao je na Pravnom fakultetu 1950., a na njemu je i doktorirao 1965. godine. Od 1954. do 1993. Mile Boras je predavao na katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, gdje je 1984. izabran za redovitog profesora. Njegov sin, današnji Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras također je kao student dobio Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu 1973. za rad „Daljinska komunikacija s računalom". Od akademske godine 1992./1993. ova se nagrada službeno zove Rektorova nagrada.


Slike:

Sveučilište u Zagrebu. Prvomajska nagrada Sveučilišta u Zagrebu 1949. – 1963., Dopis dekanatima svih fakulteta od 10. siječnja 1949., br. 5/49.

Sveučilište u Zagrebu. Prvomajska nagrada Sveučilišta u Zagrebu 1949. – 1963., Rješenje od 17. prosinca 1949., br. 5332/49., 1-2.