8. dani ICARUS Hrvatska

Enhancing Heritage Experience – Exploring Cultural Routes

Šibenik, Croatia, 23 – 24 March 2023

https://e-routes.eu/call-for-papers/

7. dani ICARUS Hrvatska - Pleternica, 2022.


Četvrtak, 31. ožujka | Thursday, 31 st March Venue: Interpretacijski centar “Terra Panonica” / Interpretation Centre “Terra Panonica”

Dobrodošlica | Welcoming words (YouTube)

 • Marija Šarić, gradonačelnica Pleternice

 • Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije

 • Vlatka Lemić, ICARUS Hrvatska

WAAT aktivnosti I digitalna platforma za kulturnu baštinu | WAAT actions and digital platform for cultural heritage (YouTube)

Baština u digitalnom okruženju | Heritage in digital world (YouTube)

Živa baština |Heritage alive (YouTube)

• Andreja Rihter (Forum slavenskih kultura): Programi izobrazbe u PIranovi | Education and training in PIranova - FSK and digital experiences

• Petar Elez (Državni arhiv u Vukovaru): Vinkovci, od davnine – arhivska didaktička igra u službi kulturne promidžbe Vinkovaca i vinkovačkog kraja| Vinkovci since ancient times – archival didactical game used for cultural promotion of Vinkovci and Vinkovci region

• Nataša Krištić (Državni arhiv u Vukovaru): Predstavljanje suradnje DAVU i OŠ Nikole Andrić Vukovar | Collaboration between State Archives in Vukovar and Elementary School Nikola Andrić

• Katarina Čeliković (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata Subotica): Prikupljanje arhivskog i drugog kulturno-povijesnog gradiva o Hrvatima u Vojvodini (Srbiji) i njezino istraživanje te prezentacija | Collecting, researching and presenting archival and related cultural and historical material about Croats in Vojvodina (Srbija)

• Tanja Trošelj Miočević (Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva): Baština kao poveznica iseljeništva i domovine | Heritage as a link between diaspora and homeland

• Senka Horvat (PANORA): „Svijet graševine “- jedinstveni projekt koji koristi vinski identitet i kulturnu baštinu u brendiranju cijele regije Požeško-slavonske županije |”The world of Graševina” – unique project that uses vine identity and cultural heritage in branding Požeško-slavonska county

Izlet u vinariju Kutjevo | Trip to Kutjevo winery

Petak, 1. travanj | Friday, 1 st April Venue: Interpretacijski centar “Terra Panonica”

European Heritage Projects (English session)

Engagement in heritage (English – Croatian session)

Digitalne tehnologije u baštinskim ustanovama | Digital technologies in heritage institutions

Zatvaranje skupa, diskusija i najave | Closing Session Round Table and Announcements

18.00 – 19.00 Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica | Pleternica City Library

Otvaranje izložbe slike Anite Stojčević, učiteljice iz Kutine I Opening of the painting exibition of teacher Anita Stojčević

6. dani ICARUS HRVATSKA - Rijeka 2020. odgođeno - ONLINE 2021.

Book of Abstracts

Četvrtak, 25. ožujka | Thursday, 25 March

Dobrodošlica | Welcoming words (YouTube)

 • Thomas Aigner, ICARUS President /TMO Vice-president

 • Ines Srdoč-Konestra, Dean of University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences

 • Benedikt Perak, Head of Cultural Complexity Lab of University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences

 • Vlatka Lemić, ICARUS Vice-president / ICARUS Hrvatska President

Arhivi – jučer danas, sutra | Archives – yesterday, today, tomorrow (English session, Moderator: Vlatka Lemić)

Arhivi i digitalno doba | Archives and Digital Age (English Session, Moderator: Vlatka Lemić)

 • Codruta Mihailovici (NAR, RO): eVitala Project - bringing the Romanian Archives Portal to life | eVitala projekt – revitalizacija rumunjskog arhivskog portala

 • Sanna Joska, (NAF, FI): Making a Modern Archive: Handwritten Text Recognition in the National Archives of Finland | Stvaranje modernog arhiva: prepoznavanje rukom pisanog teksta u Nacionalnom arhivu Finske

 • Anton Vatcharadze (IDFI, GE): Openness of State Archives in Post-Soviet Republics and Eastern Block States during the Coronavirus pandemic|Projekt „Otvorenost državnih arhiva u bivšim sovjetskimrepublikama i državama istočnog bloka“ tijekom koronavirusa

 • Sergio Riolo, Andrea Zappulli (FBNL, I): CREARCH – Creative Archives as Innovative Cultural Hubs Project | Projekt CREARCH „Kreativni arhivi kao inovativna kulturna središta“

 • Tamara Štefanac (ICARUS HR), Maida Gruden and Andrija Stojanović (SCCCB, SRB): THEY: LIVE, student lives revealed through digital archives and context based art practices | Projekt „Oni žive“ - studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umetničke prakse”

Paralelna predavanja / Parallel sessions

On the way to Time Machine | Na putu prema Time Machinu (English Session: Moderator: Tamara Štefanac)

Topoteka suradnička mreža | Topotheque Colaborative Nework Session (Croatian Session, Moderator: Vlatka Lemić)

 • Paulina Šiljeg (DADU, HR): Topoteka dolina Neretve – arhiv za zajednicu, zajednica za arhiv | Neretva valley Topotheque – an archive for the community, a community for an archive

 • Sandra Berak (EKO-2000, HR): Topoteka Podsused | The Podsused Topotheque

 • Maja Lesinger, (KČGP, HR): Digitalni alati u promociji Topoteke Prelog | Digital tools in promoting Prelog Topotheque

 • Tajana Štefok (SŠ Prelog, HR), Marija Borko (GJSŠ Čakovec, HR): Topoteka Međimurje – rad na izvorima u svjetlu novog kurikuluma | Topotheque Međimurje- Work on historical sources in the light of new curricula

 • Katarina Čeliković (ZKVH, SRB): Topoteka “Baština Hrvata u Srbiji” – markeri etnokulturnog identiteta | Topotheque “Heritage of Croats in Serbia” – tokens of ethnocultural identity (YouTube)

Paralelna predavanja / Parallel sessions

Digitalna transformacija baštine | Heritage digital transformation (Croatian Session, Moderator: Vlatka Lemić)

On the way to Time Machine II | Na putu prema Time Machinu II (English Session: Moderator: Tamara Štefanac)

 • Gregor Završnik (Geoarh, SI): Digital geospatial data, a tool for interpretation of our past| Digitalni prostorni podaci, alat za interpretaciju prošlosti

 • Antonio Cardoso (XpectralTEK, E): XpeCAM Solution - The intelligent tool for Graphic document Preservation | XpeCAM rješenje – pametni alat za očuvanje tiskanih dokumenata

 • Damir Medved (UBG, HR), Benedikt Perak (FFRI, HR): Chakavian Artificial Intelligence – Integrating advanced dialect chatbot into Heritage Museum of Drenova information system

Paralelna predavanja / Parallel sessions

Zaštita i dostupnost podataka | Data protetction, data access (English Session, Moderator: Tamara Štefanac)

 • Anne J. Gilliland, Kathy Carbone (UCLA, USA), James Lowry (CUNY, USA): Archival Duties and Responsibilities to Refugees: Introducing A Rights in Records Framework | Arhivske obaveze i odgovornosti prema izbjeglicama: predstavljanje projekta “Prava u zapisima”

 • Koraljka Kuzman Šlogar, Walter Scholger, Vanessa Hannesschläger (DARIAH): What data protection is all about: The DARIAH ELDAH Consent Form Wizard (CFW) |O zaštiti podataka: DARIAH ELDAH-ov "čarobnjak za suglasnosti"

Na izvoru – arhivi i umjetnost | At the source – archives and art (Croatian Session, Moderator: Vlatka Lemić)

 • Nina Kudiš (FFRI, HR): Donatello, Andrea Meldolla i Jacopo Tintoretto: povijest umjetnosti i interpretacija ranonovovjekih arhivskih dokumenta |Donatello, Andrea Schiavone and Jacopo Tintoretto: Art History and the Interpretation of the Early Modern Archival Sources

 • Zvjezdana Vrzić (UNIRI, HR & NYU, SAD): Endangered language documentation: The case of Vlashki/Zheyanski (Istro-Romanian) |Dokumentiranje ugroženih jezika: Primjer vlaškog/žejanskog (istrorumunjskog)

 • Marin Bolić (FFRI, HR): Baština istarskih biskupa iz 18. stoljeća: između umjetničkih predmeta i neistražene arhivske građe | The Heritage of the 18th Century Bishops of Istria: between Works of Art and Unexplored Archival Documens

 • Damir Tulić (FFRI, HR): Atribucija i arhivsko istraživanje u povijesti umjetnosti: nekoliko primjera iz venecijanske skulpture 18. stoljeća

 • Mario Pintarić (FFRI, HR): Arhivski izvori: novi pristup istraživanju mramorne skulpture i altaristike 18. stoljeća u Rijeci | Archival Sources: a New Approach to the Research of the 18th Century Marble Sculpture and Altars in Rijeka

Petak, 26. ožujka | Friday, 26 March

Paralelna predavanja / Parallel sessions

Digitalne platforme i suradnje | Digital platforms & cooperation (English session, Moderator: Vlatka Lemić)

Arhivi, sjećanja, interpretacije | Archives, memories and interpretations (Croatian session, Moderator: Tamara Štefanac)

 • Angela Ilić (IKGS, DE): Presenting Entangled Histories in the Multiethnic European Cultural Capitals Rijeka, Novi Sad and Timișoara: Digitization of Photographic Archives and Online Projects at IKGS Munich | Isprepletena povijest u multietničkim europskim kulturnim prijestolnicama Rijeka, Novi Sad i Temišvar: Digitalizacija fotografskog arhiva i mrežni projekti na IKGS München

 • Aleksandar Bursać (AV, SRB): Projekt "Kultura sećanja Novog Sada" | “Novi Sad memory culture” project

 • Branka Molnar (ZAD, HR), Magdalena Kuleš: (FINA, HR): ArHIZ project I konferencija | ArHIZ project and conference

 • Tihomir Milovac (HR): Fotoarhiv nevidljive Savičente| Photo archive of invisible Savicenta

 • Marko Kevo (MGI, HR): Čuvanje baštine iz vremena stvaranja RH na primjeru izložbe „Proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja“ Muzeja grada Iloka|Heritage preservation from the period of forming the Republic of Croatia at the example of an exhibition “Process of peaceful reintegration of the Croatian Danube region“

Creative interpretation of archival sources | Kreativna interpretacija arhivskih izvora (English Session, Moderator: Vlatka Lemić)

 • Šejla Kamerić (BiH): „Ab uno disce omnes“ (Od jednog uče svi) - Forenzički arhiv | „Ab uno disce omnes“ - Forensic Archive: From One Learn All

 • Jasenka Ferber Bogdan (ARLIKUM HAZU, HR): Virtualna izložba „Volja je kostur, želja je mišićje - Rudolf Valdec i Bela Csikos Sesia: anatomski atlas za umjetnike”| Virtual exhibition „Will is a skeleton; desire is muscles - Rudolf Valdec and Bela Csikos Sesia: an anatomical atlas for artists” (YouTube)

 • Anja Maksić Japundžić, Slavica Olujić Klapčić (HR): Teatralnost arhiva | Theatricality of an archive (YouTube)

 • Gordana Vnuk (EUROKAZ; HR): Projekt Tertulia | Tertulia project (YouTube)

 • Eleni Papalexiou (UOP, GR), Avra Xepapadakou (UNIC, GR): Creating a contemporary performing arts archive. The Archive of Romeo Castellucci and the Socìetas Raffaello Sanzio (YouTube)

Izgradnja zajedničke informacijske infrastrukture | Building Common Information Infrastructures (Croatian session: Vlatka Lemić)

 • Marijana Glavica (FFZG, HR): CROSSDA - Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti | Croatian Social Science Data Archive (YouTube)

 • Tamara Horvat Klemen (SDURDD, HR): Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske | Establishment of an integral system for the management of the official documentation of the Republic of Croatia (YouTube)

 • Nataša Jermen, Irina Starčević Stančić (HLZMK, HR): Croatian Encyclopaedias in the Digital Age | Hrvatska enciklopedika u digitalno doba (YouTube)

 • Marijana Tomić & Laura Grzunov (UNIZD, HR): Is it big enough?: (Big) Data on Zadar Glagolitic heritage | Kada su dovoljno veliki da bi se nazivali velikima?: podaci o zadarskoj glagoljskoj baštini (YouTube)

Workshop "Archives Portal Europe - A peek behind the scenes of data preparation (Lead by: Kerstin Arnold) | APE Radionica - pogled prema pripremi podataka

Paralelna predavanja / Parallel sessions

Razvoj publike u području baštine | Audiences development in heritage sector (Croatian sesion, Moderator: Vlatka Lemić)

  • Manuela Hrvatin (Interpret Europe, HR): Interpretacija baštine u Hrvatskoj | Heritage interpretation in Croatia

  • Katarina Mažuran Jurešić (HNK RI, HR): Vremenska kapsula u HNK Ivana pl. Zajca kao projekt razvoja publike | Time capsule in Croatian National Theatre Ivan pl. in Rijeka as audience development project

  • Vlasta Krklec, Vesna Jurić Bulatović (HMD, HR): Manifestacija „Noć muzeja“ i ravoj nove publike | Event “Museum night” and new audience development

  • Vlatka Lemić (ICARUS HR): Erazmus+ WAAT - We are all together to raise awareness of cultural heritage project | Erasmus+ WAAT project

Pogled u digitalnu humanisitku | Digital Humanities Insight (English Session, Moderator: Tamara Štefanac)

 • Luiza Catrinel Marinescu (University St Kliment Ohridsky/RomanianLanguage Institute/University Spiru Haret, RO): Romanian Digital Cultural Heritage | Rumunjska digitalna kulturna baština (YouTube)

 • Valerija Macan Lukavečki (ICARUS HR): Digital Side of MEDEA Project | Digitalna strana MEDEA projekta (YouTube)

 • Antonija Primorac (FFRI, HR) et al.: Distant Reading for European Literary History: A COST Action | O COST Akciji Distant Reading for European Literary History (YouTube)

 • Jana Ujjwal (Pondicherry University): Digital Humanities in India | Digitalna humanistika u Indiji

Paralelna predavanja / Parallel sessions

Virtualno predstavljanje baštine | Virtual acess to heritage (Croatian Sesion, Moderator: Tamara Štefanac)

 • Jelena Miškić, Borivoj Čalić, Eleonora Đekić (GKVU, HR): Virtualna izložba Nikola Andrić - Parižanin s Vuke | Vritual exhibition Nikola Andrić - Parižanin s Vuke (YouTube)

 • Irena Galić Bešker (NSK, HR): Jedinstvo u različitosti: portal o hrvatskoj glagoljici |Unity in diversity: portal about Croatian Glagolitic (YouTube)

 • Ervin Mičetić (HNK RI, HR): Arhiv i digitalizacijski projekti HNK Ivana pl. Zajca | An archive and digitization projects in the Croatian National Theatre Ivan pl.Zajc in Rijeka (YouTube)

 • Marina Vinaj (MSO, HR) Dražen Kušen (DAOS, HR), Goran Zlodi (FFZG, HR), Luka Maroević (Link2, HR): Interaktivni virtualni katalog izložbe Valpovački vlastelini Prandau-Normann : primjer integriranog pristupa arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj građi u mrežnom okružju | Interactive Virtual Catalogue of Valpovo Nobility Prandau-Normann Exhibition: an Example of an Integrated Approach to Archival, Library and Museum Material in a Networked Environment (YouTube)

 • Melinda Kostelac (APURI, HR): Distribucija i pohrana umjetničke prakse – digitalna pohrana fizičke i virtualne vrijednosti u kontekstu EU projekta „Wom@rts“ (YouTube)

Specijalizirani arhivi i zbirke | Special collections stories (Croatian Session, Moderator: Vlatka Lemić)

 • Željka Radovinović (MUZA UNIZG, HR): Hrvatska udruga muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara | Croatian Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (CAML)

 • Tajana Vrhovec Škalamera (ALU, HR): Povijesni pregled arhiviranja studentskih I umjetničkih radova na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu – mogućnosti istraživanja moderne i suvremene hrvatske umjetnosti | An Historical Overview of the Archiving of Student and Art Works from the Academy of Fine Arts in Zagreb - Opportunities for Researching Croatian Art of the 20th and 21st Centuries

 • Edita Francišković (VEF UNIZG, HR): Stogodišnja arhivska baština Veterinarskog fakulteta u Zagrebu – izazovi digitalnog doba | Cenetennial archival heritage at the Veterinary Faculty of the University of Zagreb – digital age challenges

 • Ivica Jagodić (FSV, HR), Petar Elez (DAVU, HR): Kronika Franjevačkog samostana u Vukovaru - Knjiga I (1722.-1780.) |The Franciscan Monastery in Vukovar: Chronicles of the Franciscan Monastery in Vukovar – Book I (1722 – 1780)

Zatvaranje skupa i najave | Closing Session Round Table and Announcements

Pozivnica

Program konferencije 2020. (odgođeno)

5. dani ICARUS HRVATSKA - Pula, 2019.

5. dani ICARUS-a u Hrvatskoj & 23. ICARUS godišnja konvencija

5th Croatian ICARUS Days & ICARUS Convention #23

Interactive Archives: Digital Challenges & Collaborative Networks

Pula, 27-29 March 2019

SAŽECI | BOOK OF ABSTRACTS

Program|Programme

Srijeda, 27. ožujka |Wednesday, 27 March - Venue: Dom hrvatskih branitelja | House of the Croatian Defenders

Registracija | Registration

ICARUS generalna skupština | ICARUS General Assembly

Otvorenje, pozdravne riječi organizatora | Opening speeches

Keynote - Thomas Aigner: „Let´s build a Time Machine – Big Data of the Past

Izazovi i perspektive informacijskog društva | Information Society Challenges and Perspectives (Moderator: Vlatka Lemić)

Arhivi na digitalnom putu | Archives on the Digital Pathway (Moderator: Vlatka Lemić)

Razgled Pule | Guided tour through Pula

  • Izložbe Arheološkog muzeja Istre | Istria Archeological Museum Exhibitions

  • Pulska Arena | Pula Amphitheater

  • Prijem dobrodošlice | Welcoming reception

. . .

Četvrtak, 28. ožujka | Thursday, 28 March Venue: Dom hrvatskih branitelja | House of the Croatian Defenders

Paralelna predavanja | Parallel sessions

Projekti i suradnje – pogled iznutra |Projects & Cooperation Insight (Moderator: Žarko Vujošević)

Arhivi svuda oko nas | Archives all around us (Moderator: Tamara Štefanac)

Transkribus radionica|Transkribus Workshop (Sebastian Colutto & Louise Seaward) - Venue: Gradska knjižnica i čitaonica Pula


Paralelna predavanja | Parallel sessions

Okupljanje Time Machine suradničke mreže | Time Machine Networking Session (Moderator: Thomas Aigner)

Izgradnja zajedničke informacijske infrastrukture | Building Common Information Infrastructures (Moderator: Karmen Markezić)


Paralelna predavanja | Parallel sessions

14.00 – 15.30 Suradničke mreže | Collaborative Networks (Concert Hall, Moderator: Koraljka Kuzman Šlogar)

Okupljanje Topoteka suradničke mreže | Topotheque Neworking Session (Red Hall, Moderator: Toma Katalin)

  • Toma Katalin (BCA, Hungary): Topotheque – possibilities of a future cooperation | Topoteka – mogućnosti budućih suradnji

  • Vlatka Lemić (ICARUS HR): Topotheque network: organising national and international infrastructure | Topoteka mreža: organiziranje nacionalne i međunarodne infrastrukture

Istria Region Bus Tour

  • Posjet Dvigradu | Visit to Dvigrad

  • Posjet Državnom arhivu u Pazinu | Visit to the State Archives in Pazin

  • Svečana večera | Gala dinner

. . .

Petak, 29. ožujka | Friday, 29 March - Venue: Dom hrvatskih branitelja | House of the Croatian Defenders

Paralelna predavanja | Parallel sessions

Kulturna baština & interaktivni arhivi – kreativni europski projekti | Cultural Heritage & Interactive Archives – Creative Europe Projects (Moderator: Francesco Roberg)

Revolucija u pristupu povijesnim dokumentima | Revolutionising Access to Historical Documents (Moderators: Daniel Jeller, Codruta Mihailovici)


Paralelna predavanja | Parallel sessions

Predstavljanje arhiva novoj i staroj publici | Presenting Achives and Heritage to New and Old Public (Concert Hall, Moderator: Mirela Mrak)

Arhivi i akademska zajednica | Archives and the Academic Community (Red Hall, Moderator: Elvis Orbanić)


Paralelna predavanja | Parallel sessions

Suradnički mrežni alati – pogled iznutra | Collaborative Web Tools Insight (Moderator: Ivana Čurik)

Blaga i priče iz arhivskih fundusa i specijalnih zbirki | Treasuries and stories from archival holdings and special collections (Moderatori: Petar Elez, Irena Milobara)

Zatvaranje skupa i najave | Closing Session Round Table and Announcements

Posjet Povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli | Visit to the Historical and Maritime Museum of Istria in Pula

Foto galerija dostupna je na facebook stranici Državnog arhiva u Pazinu ...


4. dani ICARUS HRVATSKA - Split/Trogir, 2018.

4. dani ICARUS-a u Hrvatskoj & EURBICA Konferencija

4th Croatia ICARUS days & EURBICA Conference

European archival landscape: Reaching out for new horizons

Trogir - Split - Sinj, March 14th to 16th 2018

PROGRAM

9.00 – 9.30 Registracija / Registration

9.30 – 10.15 Otvorenje, pozdravne riječi organizatora / Opening speeches (Congress Hall)

• Riječi dobrodošlice / Welcoming words - Vlatka Lemić (ICARUS HR), Deborah Jenkins (EURBICA), Marina Grgičević (DAST, Croatia), Dinko Čutura (HDA, Croatia)

• Thomas Aigner (ICARUS): News from ICARUS: Projects, Portals and a Time Machine / Novosti iz ICARUS-a: Projekti, portali i Time Machine

10.15 – 10.45 Pauza za kavu / Coffee break

10.45 – 12.30 Arhivi u digitalnom svijetu / Archives in the digital world (Congress Hall)

• Vlatka Lemić (HDA, Croatia): European archival landscape – community and opportunity / Europski arhivski krajolik – zajednica i mogućnosti

• Wim van Dongen (APEF): Archives Portal Europe / Europski arhivski portal

• Sipos András (Budapest City Archives, Hungary): Navigating through Time and Place – Budapest Time Machine / Navigacija kroz vrijeme i prostor – Budimpeštanski vremeplov

• Walter Scholger (Graz University, Austria): Copyright and Licensing in Digital Environment – GLAM Perspective / Autorska prava i licenciranje u digitalnom okruženju – perpsektiva galerija, knjižnica, arhiva i muzeja

12.30 – 13.45 Ručak / Lunch (Hotel Medena)

Paralelna predavanja / Parallel sessions

14.00 – 16.00 Europski arhivski projekti, programi i aktivnosti – pogled iznutra / Insight into

European archival projects, programs and activities (Congress Hall)

• Sándor Biszak (Arcanum, Hungary): Mapire.eu – Europska kastastarska i kartografska baština / Mapire.eu - European cadastral and map heritage

• Charles J. Farrugia (National Archives of Malta): MEMORJA projekt: arhivisti kao stvaratelji zapisa / Project MEMORJA: archivists as creators of records

• Tatjana Hajtnik (ARS, Slovenia): Slovenski digitalni arhiv: e-ARH.si projekt / Slovenian Digital Archives: e-ARH.si project

• Anton Vatcharadze, Levan Avalishvili (IDFI, Georgia): Openness of State Archives in Former Soviet Republics / Otvorenost državnih arhiva bivših sovjetskih republika

• Ana Tuk (DAVŽ, Croatia): SIHeR 1,2,3 ... Prekogranična suradnja hrvatskih i slovenskih arhiva/ SIHeR 1,2,3 ... cross border cooperation between Croatian and Slovenian archives

• Inge Rudomino (NSK, Croatia): Hrvatski arhiv weba / Croatian Web Archives

14.00 – 16.00 An introduction to ICA / Predstavljanje Međunarodnog arhivskog vijeća (Plavi

salon / Blue Room)

• Deborah Jenkins (ICA/EURBICA): ICA organisation, projects and outputs (ISAD(G), PERSIST, Blue Shield, etc.) / Ustroj MAV-a, projekti i rezultati (ISAD(G), PERSIST, Plavi štit itd.)

• David Sutton (ICA/SLA): Case study of one Section: The Section for Archives of Literature and Art / Predstavljanje sekcija na primjeru Sekcije književnih i umjetničkih arhiva

• John Chambers (ICA/EURBICA): Professional Archival Associations and their international role / Stručna arhivistička udruženja i njihova međunarodna uloga

• Vlatka Lemić (ICA/EURBICA): ICA outreach on national professional community: Croatia case study / Utjecaj MAV-a na nacionalnu stručnu zajednicu: primjer Hrvatske

• Karin Van Honacker (ICA/EURBICA): European standards on privacy - Data Protection Guidelines / Europski standardi o privatnosti – smjernice za zaštitu podataka

16.15 – 21.15 Posjet Splitu / Split Tour

• Dioklecijanova palača, Etnografski muzej / Diocletian's Palace, Ethnographic Museum

• Pomorski muzej, Državni arhiv u Splitu / Maritime Museum, State Archives in Split

• Bruna Horović Vuković (DAST, Croatia): Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju / The Cadastral archives for Istria and Dalmatia

21.30 Povratak u hotel Medena / Return to hotel Medena

. . .

15. ožujka / March 15th – Hotel Medena

Paralelna predavanja / Parallel sessions

9.30 – 11.00 Archives at risk Seminar facilitated by David Sutton – Part I / Seminar o upravljanju arhivskim gradivom u hitnim situacijama I. dio, voditelj David Sutton (Plavi salon / Blue Room)

• A general introduction to "documentary heritage at risk" / Uvod u problematiku zaštitu pisane baštine od opasnosti

• A brief description of the work of the Endangered Archives Programme, based in the British Library / Kratak osvrt na program „Ugroženo arhivsko gradivo“ Britanske knjižnice

• An introduction to the concept of "safe havens for archives at risk" / Ukratko o konceptu „sigurna utočišta za arhivsko gradivo u opasnosti“

9.30 – 11.00 Zajednička informacijska infrastruktura - Partnerstva i suradnje / Common

information infrastructure - partnerships and collaborations (Congress Hall)

• Aleksandra Uzelac (IRMO, Croatia): Digitalne kulturne politike & CULPOL Projekt / Digital Culture politics & CULPOL project

• Tihomir Živić, (OKULT UNIOS, Croatia), Robert Raponja (SJJSOS, Croatia): Theatralia – Nova DARIAH EU ERIC inicijativa / Theatralia – New DARIAH EU ERIC initiative

• Vedrana Juričić (HAZU, Croatia): Prema regionalnom tematskom portalu o znamenitim osobama: DARIAH-CFDI projekt / Towards the regional thematic portal about distinguished persons: DARIAH-CFDI project

• Goran Zlodi (FFZG, Croatia), Luka Maroević (Link2, Croatia): Modulor++ platforma - od dokumentacije kulturne i prirodne baštine do inovativnih načina komunikacije u virtualnom i fizičkom okružju / Modulor++ platform – from documentation of natural and cultural heritage to the innovative virtual and physical communication

• Tina Ugrinić, Jelena Strahinja Mršulja (DACG, Montenegro): Osvrt na PowerPoint izložbe i dosadašnje aktivnosti na digitalizaciji građe u Istorijskom arhivu Kotor / PP exhibitions and ongoing digitization activities in the Kotor Historical archives

11.00 – 11.30 Pauza za kavu / Coffee break

Paralelna predavanja / Parallel sessions

11.30 – 13.00 Preservation, cooperation and access to shared archival heritage / Zaštita, suradnja

i pristup zajedničkoj arhivskoj baštini (Kongresna dvorana / Congress Hall)

• James Lowry (LUCAS, UK): Disputed Archival Claims: Twenty Years After Auer’s RAMP Study / Otvorena arhivska pitanja: Dvadeset godina nakon Auerove RAMP studije

• Bojan Cvelfar (ARS, Slovenia): Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ i arhivi / Succession agreement on former SFRJ and archives

• Csaba Reisz (NAH, Hungary): Archival documents on the Hungaricana Portal: the secret decisions of the government, 1955-1967 / Arhivsko gradivo na portalu Hungaricana: tajne odluke vlade, 1955.-1967.

• Kenyeres István (BCA, Hungary): Rescuing archival documents in Berehove Archives (UA) – Transfer of knowledge between Hungarian and Ukrainian Archivists / Spašavanje arhivskoga gradiva u Arhivu Berehove (UA) - Prijenos znanja između mađarskih i ukrajinskih arhivista

• Tijana Rupčić, Srđan Sivčev (Kikinda Archives, Serbia): Spašavanje gradiva Gruntovnog suda Velika Kikinda 1842-1962: Iskustva Istorijskog arhiva u Kikindi / Rescue of the holdings of the Great Court of Kikinda 1842-1962: Experiences of the Historical Archives in Kikinda

11.30 – 13.00 Archives at risk Seminar facilitated by David Sutton – Part II / Seminar o upravljanju arhivskim gradivom u hitnim situacijama II. dio, voditelj David Sutton (Plavi salon / Blue Room)

• The roles of UNESCO, ICA and Swisspeace in this work / Uloga UNESCO-a, MAV-a i Swisspeace-a u upravljanju arhivskim gradivom u hitnim situacijama

• Karmen Levanić (DAVŽ, Croatia): U potrazi za smještajem: primjer Državnog arhiva u Varaždinu / Searching for the home: The case of State archives in Varaždin

• A discussion-session on the draft document entitled Guiding Principles for Safe Havens for Archives at Risk / Debata o nacrtu Smjernica za sigurna utočišta arhivskog gradiva u opasnosti

13.00 – 14.00 Ručak / Lunch (Hotel Medena)

Paralelna predavanja / Parallel sessions

14.00 – 15.30 LAM networking and interoperability / AKM umrežavanje i interoperabilnost

(Kongresna dvorana / Congress Hall)

• Ana Vukadin (NSK, Croatia), Mirna Willer (UNIZD, Croatia): Croatian national LAM cataloguing rules project / Projekt Nacionalna kataložna pravila

• Ana Stevanović, Nebojša Kovačević , Ivan Obradović (NSB, Serbia): Primjena bibliotečnih alata u arhivskom opisu: predmetne odrednice NBS implementirane u Elektronski katalog rukopisa i arhivalija AtoM NBS / Application of library tools in the archive description: the subject-matter of the NBS implemented in the Electronic Catalog of Manuscripts and Archives of AtoM NBS

• Kristijan Crnković (ARHIV PRO, Croatia): Platforma INDIGO u arhivima / INDIGO Platform in Archives

• Snježana Radovanlija Mileusnić (MDC, Croatia): Registar književne baštine u hrvatskim muzejima i srodnim baštinskim ustanovama / Croatian Register of literary collections in GLAM institutions

• Žana Bobić, Laura Grzunov, Marta Ivanović, Jelena Šatalić-Krstić (UNIZD, Croatia) : Revived Zadar heritage: talking watermarks, smiling initials, Zadar pirates and other wonders / Oživljena zadarska baština: pričajući vodeni žigovi, nasmiješeni inicijali, zadarski gusari i druga čuda

14.00 – 15.30 Archives Portal Europe Workshop / Radionica o Europskom arhivskom portalu (Plavi salon / Blue Room)

• Wim van Dongen (APEF): Step by step on ingestion, processing and publication of content in the Archives Portal Europe / Unos, obrada i objava sadržaja na Europskom arhivskom portalu - korak po korak

14.00 – 15.30 Jeff James (ICA/FAN): Forum of National Archivists of ICA and SEE gathering (Silent Room)

16.00 – 22.30 Visit to Sinj / Posjet Sinju

• Visit to newly build Archives of Split-Dalmatia County in Dicmo / Posjet novoizgrađenom Arhivu Splitske županije

• Muzej sinjske alke /Alka Museum in Sinj

• Arhiv i knjižnica Franjevačkog samostana u Sinju /Franciscan Monastery Sinj Archives and Library

• Gala dinner / Večera – Restoran HRV, Hrvace

. . .

16. ožujka / March 16th – Hotel Medena

Paralelna predavanja / Parallel sessions

9.30 – 11.00 Digitization experiances and practice / Iskustva i pristupi digitalizaciji (Kongresna

dvorana / Congress Hall)

• Balázs Karlinszky (AAV, Hungary): New prospects – digitalisation in the Archdiocesan Archives Veszprém / Nove mogućnosti – digitalizacija u Nadbiskupijski arhiv u Veszpremu

• Fuad Ohranović (HAS,BiH): Objava i digitalizacija kulturnog naslijeđa bosanskih Židova – arhivski fond Laura Papo Bohoreta / Publication and digitization of Bosnian Jews cultural heritage – archival fond Laura Papo Bohoreta

• Slavo Grgić (KŠC Bihać, BiH): Arhiv Banjalučke biskupije- počeci digitalizacije arhivske građe / Archives of Banja Luka Dioceses - beginnings of digitization of archival material

• Joško Katelan, Stevan Kordić (DACG, Montenegro): Inoviranje elektronske razglednice Istorijskog arhiva Kotor i kulturne baštine Boke / History archives in Kotor and Boka cultural heritage - creation of e-postcard

• Goran Vržina, Anastazija Vržina (ACOS, Croatia): Neinvazivna Low Light digitalizacija / Low Light non-invasive digitization technique - the presentation will be visually supported by superb LG OLED display/s courtesy of LG Electronics

9.30 – 11.00 Treasury and diversity of archives holdings / Bogatstvo i raznolikost arhivskog

gradiva (Plavi salon / Blue Room)

• Stevan Mačković, Tatjana Segedinčev (Subotica Archives, Serbia): Album fotografija dr Bele Maćašovskog iz Prvog svjetskog rata - zajednička baština / Photo album by Dr. Mattyasovszky Béla from the First World War – shared heritage

• Stjepan Prutki (DAVU, Croatia): Digitalizirano arhivsko gradivo Vojne granice iz 18. i 19. st. u hrvatskim arhivima – stanje i mogućnosti korištenja u zajednici / Digitized archival material of Military Border from 18th and 19th century in Croatian archives - condition and opportunities for use in the community

• Karolina Holub (NSK, Croatia): Pogled u Digitalne zbirke NSK / A look into the NSK's Digital Collections

• Katarina Čeliković (ZKVH, Serbia): Digitalizirana baština na portalu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata / Digitized heritage on the Institute for Culture of Vojvodina Croats’ Portal

• Jasmina Tunjić (HRT, Croatia): HRT Arhiv / Archives of Croatian radio-television

9.30 – 11.00 EURBICA Executive Bord, ICA/FAN and ICARUS working meeting (Silent Room)

11.00 – 11.30 Pauza za kavu / Coffee break

Paralelna predavanja / Parallel sessions

11.30 – 13.00 Writen heritage, IT & creative industries – new potentials and possibilities / Pisana baština, IT i kreativne industrije – nove mogućnosti (Kongresna dvorana / Congress Hall)

• Elisabeth Steiger (Cologne Center for eHumanities, Germany / ICARUS): Creative publishing in a modern environment: The European Archival Blog / Kreativno izdavaštvo u suvremenom okruženju: europski arhivski blog

• Dominique Stutzmann (l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, France): When the computer reads (medieval) handwritten archives / Kad računalo čita (srednjevjekovno) rukopisno gradivo

• Martina Kramarić (IHJ, Croatia): Ususret novim pristupima u objavljivanju starih rukopisa i dokumenata – predstavljanje digitalne knjižnice Manuscriptorium / Towards new approaches to editing of old manuscripts and documents – presentation of the Digital Library Manuscriptorium

• Branka Molnar (CERP, Croatia), Magdalena Kuleš (FFZG, Croatia): Fasije Zagrebačkoga Gradeca u 17. stoljeću - tekstualna analiza i vizualizacija podataka / Zagreb Gradec 17th century protocols - textual analysis and visualization of data

• Benedikt Perak (FFRI, Croatia): Izrada lokalnih korpusa i jezičnih modela uporabom graf baza i Reldi skripte za automatsko tokeniziranje, lematiziranje i ovisnosno parsiranje tekstova na hrvatskome / Creation of the local digital corpus using the graph property database and API scripts for automatic tokenization, lemmatization and dependency parsing of Croatian texts

11.30 – 13.00 Partnerships and collaborations with local comunities / Partnerstva i suradnje s

lokalnim zajednicama (Plavi salon / Blue Room)

• Toma Katalin (BCA, Hungary): Consolidating historical documents from private collections – Topotheques created in co:op project / Objedinjavanje povijesnih dokumenata iz privatnih zbirki – topoteke nastale u projektu co:op

• Ladislav Dobrica (HDA, Croatia): Topoteka u školama – iskustva Hrvatskoga državnog arhiva / Topotheque in schools - Croatian State Archives experiences

• Nada Topić (DKST, Croatia): Topoteka knjižara Morpurgo / Morpurgo Bookstore Topotheque

• Liljana Krpeljević, Svjetlana Mokrš, Dubravka Pađen Farkaš (GSKOs, Croatia): Kazališni život Osijeka - digitalizacija zavičajne zbirke Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek / The theater life of Osijek - Digitization of the local collection of the City and University Library of Osijek

• Maja Barić (Ilok Museum, Croatia): Digital written heritage platform of Ilok City Museum / Platforma digitalne pisane baštine Muzeja grada Iloka

11.30 – 13.00 EURBICA Executive Board working meeting (Silent Room)

13.00 – 14.30 Ručak / Lunch (Hotel Medena)

14.30 – 15.30 Closing session round table and announcements / Zatvaranje skupa i najave

(Kongresna dvorana / Congress Hall)

16.00 – 18.00 Trogir UNESCO Heritage Tour / Obilazak trogirskih spomenika svjetske baštine


Fotografije: Goran Vržina

3. dani ICARUS HRVATSKA - Vukovar, 2017.

Program možete preuzeti ovdje.

2. dani ICARUS HRVATSKA - Dubrovnik, 2016.

Program možete preuzeti ovdje.

1. dani ICARUS HRVATSKA - Opatija, 2015.

Program možete preuzeti ovdje.