ICARUS HRVATSKA je neprofitna udruga posvećena istraživanju povijesnog nasljeđa, promicanju dostupnosti arhivskih izvora putem suvremenih tehnologija i razvoju međuinstitucionalne i međunarodne suradnje na području kulturne, znanstvene i stručne djelatnost. Naše aktivnosti usmjerene su na projekte i javne programe – portale i platforme, radionice, predavanja i stručne skupove vezane uz promicanje povijesnih i kulturnih istraživanja, otvorenost arhiva i dostupnost pisane baštine, predstavljanje međunarodnih arhivskih i baštinskih projekata i inicijativa te povezivanje s međunarodnom stručnom zajednicom.

ICARUS HR je član ICARUS, TMO i DARIAH konzorcija te sudjeluje u njihovim projektima i aktivnostima, a aktivni je partner i suradnik i u više međunarodnih projekata i inicijativa:

  • CREARCH - CReative European ARCHives (2018-2021)

  • The Time Machine FET Flagship (2018-2020)

  • THEY LIVE – Student lives revealed through context-based art practices (2020-2023)

  • WAAT – “We are all together to raise awareness of cultural heritage” (2020-2022)

Za članova tijela ICARUS Hrvatska za razdoblje 2020. – 2024. izabrani su: doc. dr. sc. Vlatka Lemić, predsjednica; izv. prof. dr. sc. Marijana Tomić, potpredsjednica; članovi Izvršnog odbora dr. sc. Elvis Orbanić, dr. sc. Siniša Bjedov, prof. dr. sc. Mirna Willer i Marina Grgičević; članovi Nadzornog odbora dr. sc. Tamara Štefanac (predsjednica), dr. sc. Valerija Macan Lukavečki i Stjepan Prutki (članovi) te je za tajnika imenovan Zlatko Draganović, dipl. iur.

Postani član

III. ČLANSTVO U UDRUZIČlanak 8.Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i zakonu.Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.Redovnim članom udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Izvršnom odboru.Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.Članak 10.Članom Udruge se postaje potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi tajnik Udruge. Odluku o prijemu donosi Izvršni odbor, a članom se postaje upisom u Popis članova.Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke....Izvod iz Statuta

Popunjenu prijavnicu možete poslati i e-poštom.

PODACI ZA UPLATU GODIŠNJE ČLANARINE

Primatelj: ICARUS HRVATSKA, Sv. Roka 14, HR - 10 000 Zagreb

IBAN: HR65 2484 0081 1350 1072 9

Opis plaćanja: Godišnja članarina za 202X. godinu - ime i prezime

Iznos: 100,00 HRK | za pravne 300,00 HRK

Dokumenti

Statut

Izvješća o radu: 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Ostala izvješća dostupna su putem Registra neprofitnih organizacija .